Punjab Region

Mr. Sarfraz Hussain Kazmi
Regional Director Punjab
sarfraz@fpapak.org

Sindh Region

Mr. Imam Ali
Regional Director Sindh Region
imam.ali@fpapak.org

Federal Region

Mr. Zahid Ali
Regional Director Federal, GB and AJK
zahidali@fpapak.org

KP Region

Mr. Goher Zaman
Regional Director KhyberPakhtoonkhaw
gzaman@fpapak.org

Baluchistan Region

Mr Habib Ullah
Regional Director Baluchistan
habibullah.khan@fpapak.org

Stay informed on our latest news!